Frana Galovića 1c, Reka 48000 Koprivnica, Hrvatska
+385 91 183 90 18

Pravila aukcije

Aukcija je prodaja predmeta aukcije putem ograničenog nadmetanja za isključivo registrirane korisnike, gdje je kupac onaj tko ponudi najvišu cijenu.

Premet aukcije je predmet prodaje putem aukcije i određen je opisom u Pozivu na aukciju.

 

Početna cijena predmeta aukcije

Prodavatelj samostalno određuje početnu (minimalnu) cijenu po svojoj želji. Nadalje, prodavatelj određuje i skalu povećanja cijene na način da će se kupcu prikazati u padajućem izborniku ponuđene više cijene koje može izabrati i ponuditi, čime se i smanjuje mogućnost pogrešnog upisivanja ponuda.

Cijene ne sadrže troškove odvoza/dovoza/dostave, niti bilo kakve druge troškove povezane s kupoprodajom,  a uz svaku cijenu svakog bit će istaknuto da je cijena bez PDV-a, kao i na konačnu  ponuđenu cijenu od strane kupaca.

 

Pravila sudjelovanja na aukciji

  • Kupci

Učesnik aukcije je fizička ili pravna osoba koja je u roku određenom u Pozivu za aukcije uplatila depozit na račun BURZE PODUZEĆA.

Svi učesnici aukcije dužni su se registrirati na portalu prije izdavanja ponude i početka aukcije.

Vrijeme trajanja aukcije određeno je u Pozivu za aukcije.

Nakon najave aukcije bit će dostupne informacije o  tome gdje se svaki pojedini predmet nalazi i gdje i u kojem vremenu se može razgledavati te obavijest o početku i trajanju aukcije za svaki pojedini predmet.

Ponuda se daje upisivanjem ponuđene cijene za predmet aukcije. Sustav aukcije nastavlja isticati najvišu ponuđenu cijenu do završetka aukcije. Na stranicama na kojima se održava aukcija bit će uvijek vidljiva obavijest o trenutnoj najvišoj ponudi i o preostalom vremenu trajanja aukcije za svaki pojedini predmet kupoprodaje. Vrijeme trajanja aukcije određuju Prodavatelj i Administrator aukcije. Ono će biti naznačeno pri objavi svake aukcije.  Vrijeme trajanja aukcije automatski će se produžavati u slučaju da se zaprimi ponuda u zadnjih 10 minuta aukcije. Vrijeme se na taj način može produžavati dok god ima ponuda u zadnjih 10 minuta aukcije.

Aukcija se održava isključivo on – line. Svaka ponuda koju kupac da smatra se obvezujućom ponudom koja se ne može opozvati.

Po završetku aukcije najbolji ponuđač bit će obaviješten porukom da je njegova cijena prihvaćena i da se slanjem takve poruke smatra da je sklopljen ugovor o kupoprodaji između kupca i prodavatelja. Nakon toga kupac će primiti od organizatora poziv na plaćanje i podatke o Prodavatelju kojem se mora izvršiti plaćanje u roku definiranim s prodavateljem od dana prihvata ponude na aukciji. Nakon završetka aukcije na stranici će biti vidljivo da je predmet prodan te će biti vidljiva i prodajna cijena, bez ikakvih daljnjih podataka o kupcu i prodavatelju.

Pobjednik aukcije je dužan potpisati ugovor u roku od 30 dana nakon završene aukcije, u protivnom nema pravo na povrat uplaćenog depozita.

Kupac koji na aukciji ponudi najbolju cijenu koju prodavatelj prihvati te na taj način sklope kupoprodajni ugovor, nema pravo odustanka od sklopljenog ugovora. Ako kupac ne želi ispuniti svoje ugovorne obveze po sklopljenom ugovoru obvezuje se platiti prodavatelju naknadu za raskid ugovora u iznosu od 2% ugovorne kupoprodajne cijene postignute na aukciji, ali ne manje od 1.000,00 EUR, uz zadržavanje prava prodavatelja na punu naknadu i eventualno veće štete.

Depoziti ostalih učesnika aukcije bit će vraćeni beskamatno u roku od 10 dana od dana održavanja aukcije.

Ukoliko po isteku aukcije nitko od učesnika ne ponudi početnu cijenu iz Poziva za aukcije, portal će proglasiti licitaciju neuspjelom i završenom. U tom slučaju učesnici nemaju pravo na povrat depozita.

Administrator može kupcu koji krši pravila aukcije, na način da odustaje od sklopljenog ugovora nakon održane aukcije, zabraniti sudjelovanje na daljnjim aukcijama na ovoj stranici.

 

  • Prodavatelji

U svakoj aukciji može sudjelovati samo prodavatelj koji se je registrirao, sklopio odgovarajući ugovor s Administratorom aukcije  i odredio minimalne cijene aukcije za svaki predmet prodaje, sliku i opis predmeta, te dostavio  sve relevantne podatke o predmetu prodaje.

Administrator aukcije (IC consulting d.o.o.)  ne sudjeluje niti u jednom dijelu prodaje osim pružanja usluga korištenja ove web stranice, usluga poslovnog savjetovanja i usluga organiziranja aukcije (posredovanja između kupca i prodavatelja). Administrator se ne može smatrati punomoćnikom niti zastupnikom niti predstavnikom bilo strane prodavatelja ili kupca te isti ne sudjeluje niti u jednoj transakciji između Korisnika.

Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavatelja i kupca.

Aukcija se održava isključivo on – line. Svaka ponuda koju kupac da smatra se obvezujućom ponudom koja se ne može opozvati. Po završetku aukcije najbolji ponuđač bit će obaviješten porukom da je njegova cijena prihvaćena i da se slanjem takve poruke smatra da je sklopljen ugovor o kupoprodaji između kupca i prodavatelja.

U slučaju ne ispunjavana obveza iz ovih Uvjeta, a vezano uz izvršenu kupoprodaju, i kupac i prodavatelj imaju sva prava iz Zakona o obveznim odnosima, a koja stranke ugovornog odnosa imaju u slučaju neispunjenja ugovora (osobito prava na naknadu štete i na raskid ugovora).

Prodavatelj također može odlučiti ne prihvatiti niti jednu dobivenu ponudu te će se u tom slučaju po završetku aukcije sudionici obavijestiti da Prodavatelj nije prihvatio niti jednu ponudu kao zadovoljavajuću te da je aukcija završena bez izvršene prodaje, kao i o eventualnom terminu održavanja iduće aukcije.